OLD CREATIONS, NEW CREATORS – CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ

OLD CREATIONS, NEW CREATORS

 • CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ –

Ediţia I

Anul şcolar 2015- 2016

CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE ÎNTR-O LIMBĂ MODERNĂ

(lb. engleză/lb. franceză/lb. spaniolă/lb.italiană/lb. germană)

 

Titlul proiectului: Old Creations, New Creators

Tipul proiectului: Concurs de creaţie literară într-o limbă modernă

Tema concursului:  Bringing  fairy tales to modern times

Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, literatură

Ediţia nr.: 1

Perioada de desfăşurare: 11 ianuarie – 19 februarie 2016

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

OLD CREATIONS, NEW CREATORS

Ediția I

 

Scop:

Acest concurs cross-disciplinar promovează ideile de competiție și performanță în rândul elevilor de nivel gimnazial și liceal din județul Dolj punându-se accent pe munca în echipă și colaborare. Este stimulat potențialul creativ al elevilor, aceștia fiind sprijiniți de profesorii coordonatori să reinventeze/reinterpreteze basme tradiționale dintr-o perspectivă modernă în limba română și, obligatoriu, o limbă modernă la alegere.  Pentru a dezvolta o colaborare cât mai productivă la nivelul grupului, proiectul va fi însoțit de un desen/prezentare power-point. Venind în întâmpinarea nevoii de modernizare și adaptare la nevoile secolului XXI, elevii vor completa online un chestionar prin care vor oferi un feedback autentic asupra rezultatului muncii lor.

Obiective:

 • Stimularea gândirii creative, a spiritului de inovație si a originalității elevilor.
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare prin dobândirea unor informaţii corecte despre cultura universală și cea națională precum și identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor prin realizarea unor lucrări originale.
 • Identificarea şi valorizarea unor potenţiale talente în domeniul creaţiei literare în limbile română, engleză, franceză, italiană sau spaniolă, care dovedesc înclinații și originalitate și în domeniul artistic/TIC.
 • Conştientizarea de către elevi a bogăţiei lingvistice şi culturale la nivel european.
 • Dezvoltarea interesului şi respectului elevilor pentru valorile europene comune precum şi a sentimentului de apartenenţă la spaţiul european.
 • Dezvoltarea competențelor civice si interpersonale.
 • Valorificarea creativității cadrelor didactice in abordarea cross-curriculară.
 • Promovarea valorilor culturale europene, cooperare în cadrul unui proiect, precum si fair-play-ul competițional.
 • Facilitarea accesului la educație si promovarea egalității de șanse și a coeziunii sociale.
 • Identificarea si valorizarea unor potențiale talente din domeniile: limba română, limba engleză, limba franceză, limba spaniolă, limba italiană,limba germană, TIC sau arte plastice.

 

Argument:

Concursul judeţean de creaţie într-o limbă modernă ”Old Creations, New Creators” a fost conceput  pentru a veni în sprijinul elevilor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de limba română și o limba modernă studiată în școală  răspunzând, în acelaşi timp, nevoii de competiţie creativă, fiind organizat astfel încât să ofere posibilitatea participării tuturor elevilor de nivel gimnazial şi liceal, indiferent de nivelul de limbă achiziţionat până la momentul desfăşurării concursului.

Scopul principal al concursului este acela de a le permite elevilor să se informeze cât mai temeinic asupra literaturii europene şi, în acelaşi timp, să reinterpreteze basmele sau personajele preferate într-o manieră creativă, adaptată preferințelor și viziunii proprii.

Prin faptul că lucrările vor fi realizate în limbile engleză, franceza, italiană sau spaniola, concursul le va permite elevilor participanţi să dobândească o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vorbitori/utilizatori ai acestor limbi de circulaţie internaţională.

Competiţia se adresează elevilor de (11-19 ani) care pot participa cu lucrări originale bazate pe lecturile din literatura română sau universală.

 1. Condiţii de participare
 2. Concursul este deschis tuturor elevilor din unităţile de învăţământ doljene, de nivel gimnazial și liceal.
 3. Concursul este structurat pe două secţiuni, corespunzătoare celor două niveluri de studiu: ciclul gimnazial şi ciclul liceal.
 4. Fiecare ciclu va fi subdivizat în patru subsecţiuni, în funcţie de anii de studiu. Fiecare an de studiu va avea 5 subsecțiuni, corespunzătoare limbii moderne alese: engleză, franceză, italiană, germană sau spaniolă.
 5. Elevii vor forma grupe de 3-5 persoane. Echipa de elevi va realiza un basm reinventat/reinterpretat, conform viziunii proprii,  în limba  română și o limba modernă la alegere: engleză, spaniolă, italiană , franceză sau germană (o singură limbă străină). Lucrarea va fi însoțită de un desen la nivelul ciclului gimnazial și o prezentare power-point la nivelul ciclului liceal. 
 6. Elevii trebuie să facă dovada cunoașterii limbii moderne la care candidează.
 7. Lucrările vor fi coordonate de profesorii de la clasa de la următoarele discipline: limba română, limba engleză/limba franceză/limba spaniolă/limba italiană/limba germană, TIC sau educație plastică.

Elevii pot fi înscriși de către profesorii coordonatori în perioada 15.01.2016-15.02.2016 prin completarea fişei de înscriere anexată și a acordului de parteneriat. Fișa va fi trimisă  la adresa de email: oldcreationsnewcreators@gmail.com alături de lucrarea în limba română și într-o limbă modernă aleasă, precum și prezentarea power-point la nivel liceal. Desenele pentru nivelul gimnazial se vor trimite în original la adresa: Școala Gimnazială” Mihai Viteazul”, Craiova, Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr, 16, Craiova, Dolj cu mențiunea pe plic : Pentru concursul ” Old creations, new creators.”.

Data limită de trimitere a lucrărilor este 15.02.2016.

Este obligatoriu ca lucrarea în limba română, respectiv limba străină aleasă să fie însoțite de prezentarea power – point ( nivel liceu) respectiv desen ( nivel gimnaziu).

 

Secțiunea  gimnaziu

Elevii vor forma grupe de 3-5 persoane și vor crea un basm reinventat/ reinterpretat în limba română și una dintre limbile moderne studiate la clasă, folosind între 200- 250 de cuvinte în limba română, respectiv 200- 250 de cuvinte în limba modernă. Lucrările vor fi însoțite de un desen în acuarelă, format A3 care să reflecte ideile prezentate în varianta de basm dezvoltată. Pe spatele lucrării în colţul din dreapta jos se va lipi eticheta cu: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul. Fiecare echipaj își va atribui un nume care va figura pe lucrare , la sfârșit dar și pe fișa de înscriere. Numele elevilor care formează echipajul precum și numele profesorului îndrumător nu vor figura pe lucrare.

 Secțiunea liceu

Elevii vor forma grupe de 3-5 persoane și vor crea un basm reinventat/ reinterpretat în limba română și una dintre limbile moderne studiate la clasă, folosind între 300-350 de cuvinte în limba română, respectiv 300-350 de cuvinte în limba modernă.  Lucrările vor fi însoțite de o prezentare power-point care să reflecte ideile prezentate în varianta de basm dezvoltată. Fiecare echipaj își va atribui un nume care va figura pe lucrare , la sfârșit, pe fișa de înscriere și în prezentarea power point. Numele elevilor care formează echipajul precum și numele profesorului îndrumător nu vor figura pe lucrare sau în prezentarea power point.

III. Jurizare

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate  în  data de  19.02.2016.

Ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

Premiile se acordă pe ani de studiu.

Numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs pe secţiune.

Nu se admit contestaţii.

Observaţii:

Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor care vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.

La jurizarea lucrărilor se va ţine seama de următoarele aspecte:

 • elemente de originalitate;
 • calitatea exprimării literare;
 • utilizarea limbii moderne literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului, nuanţarea exprimării);
 • corectitudinea gramaticală;
 • aspectul general al lucrării şi calitatea tehnoredactării (încadrare în pagina, punctuaţie, etc.);
 • respectarea tematicii concursului;
 • calitatea desenului/ prezentării powerpoint.

Criterii de evaluare

Lucrarea în limba română- 40 puncte

Lucrarea în limba modernă- 40 puncte

Desenul/prezentarea power-point- 20 puncte

 

Barem Limba modernă (20 p)

Concordanţa cu tema – 5 puncte

Originalitate – 10 puncte

 • Originalitate/Nota personală – 5 puncte
 • Expresivitatea elementelor de limbaj folosite – 5 puncte

Utilizarea limbajului– 20 puncte

 • Corectitudinea gramaticală- 10 puncte
 • Bogăţia vocabularului utilizat- 10 puncte

Tehnoredactare/ Aspectul general al lucrării- 5 puncte

Total: 40 puncte

 

Barem Limba română (20 p)

Concordanţa cu tema – 5 puncte

Originalitate – 10 puncte

 • Originalitate/Nota personală – 5 puncte
 • Expresivitatea elementelor de limbaj folosite – 5 puncte

Utilizarea limbajului– 20 puncte

 • Corectitudinea gramaticală- 10 puncte
 • Bogăţia vocabularului utilizat- 10 puncte

Tehnoredactare/ Aspectul general al lucrării- 5 puncte

Total: 40 puncte

       

       Barem desen (20p)

 • Originalitate/Nota personală – 5 puncte
 • Creativitate – 5 puncte
 • Culoare – 5 puncte
 • Mesaj – 5 puncte

Total: 20 puncte

 

Barem prezentare power-point (20p)

Originalitate – 10 puncte

 • Originalitate/Nota personală – 5 puncte
 • Inserarea și editarea de imagini și/sau obiecte desenate adecvate temei abordate – 5 puncte

Aplicarea efectelor de animație și tranziție – 10 puncte

Total: 20 puncte

 

 1. Finalităţile proiectului

– valorificarea potenţialului creativ al elevilor;

– publicarea materialelor premiate realizate de către participanţi într-o revistă în format electronic;

-expunerea lucrarilor participanților.

 1. Diseminare

Concursul va fi diseminat astfel:

 • pe blogul englishteachersdolj.blogspot.com
 • pe site-ul didactic.ro;
 • pe site-ul ISJ DOLJ isjdolj.ro;
 • pe pagina de facebook a Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul”, Craiova;
 • în revista de limba engleză ”The English Magazine” a Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul”, Craiova;
 • pe blogul https://arpfdolj.wordpress.com

 

 

 

Anexa

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la Concursul Județean de Creație Literară

Old Creations, New Creators

Ediţia I

Unitatea de învăţământ: ……………………………………………………………..

Profesor îndrumător (nume/prenume): …………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………….

Email:………………………………………………………………………………….

Nume atribuit echipajului de  elevi:…………………………………………………

 

Nr crt. Numele şi prenumele elevului Clasa
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova                         ……………………………………………………………….

Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr. 16,  Jud. Dolj                             ………………………………………………..

CP 200250,  tel/fax 0251/ 588429                                            ……………………………………………………………….

E-mail: scoala30craiova@yahoo.com                                      ………………………………………………………………..

Nr. ……………… din ……………………..                                          Nr. ……………… din…………………………………….

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

În cadrul Concursului județean de creație litearară “Old creations, new creators

Craiova,  Ediţia I – 2016

Încheiat astăzi, ……………………..2016  între

 1. Părţile acordului:
 2. A) Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova reprezentată prin director prof. Ana Rodica Nigrini și prof. coordonator Mihaela Pena în calitate de

APLICANT

şi

 

B)…………………………………………………………………………….…reprezentată

prin……………………………………………………….……………………..……….în calitate de

PARTENER.

 

 1. Obiectul acordului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării Concursului județean de creație litearară “Old creations, new creators”.

Durata:  ianuarie-martie 2016.

 

III. Grupul țintă:

Elevi de nivel gimnazial și liceal din județul Dolj

Cadre didactice din județul Dolj

Părinți și alți membri ai societății

 

             IV.Obligaţiile părţilor:

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova se obligă să respecte următoarele condiţii:

 • să comunice regulamentul de participare instituţiilor partenere;
 • să informeze şcoala parteneră în legătură cu eventualele modificări de program;
 • să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 • să trimită tuturor participanţilor diplomele obținute;
 • să mediatizeze activitatea și rezultatele ei.

Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii:

 • să respecte condiţiile de participare la simpozion;
 • să trimită lucrările la timp către şcoala organizatoare;
 • să distribuie participanţilor diplomele cuvenite;
 • să mediatizeze activitatea și rezultatele ei.
 1. Durata parteneriatului:

Acordul încheiat în două exemplare intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la sfârşitul anului şcolar 2015-2016. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata  proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform regulamentului.

 

 

APLICANT,                                                                                       PARTENER,

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul, Craiova                        …………………………………………………….

DIRECTOR:                                                                         ……………………………………………………..

Prof. Ana Rodica Nigrini